O klubu

Pogoji poslovanja

Ekskurzije, izlete, oglede športnih dogodkov, zimovanja, obiske koncertov ipd., za Klub študentov Kranj organizira potovalna agencija Meteor, Cerklje, d.o.o.

Splošni pogoji za turistične aranžmaje podjetja Meteor, Cerklje, d.o.o.  

1. PRIJAVA
Prijave sprejemamo v poslovalnici agencije podjetja Meteor, Cerklje, d.o.o. do razpisanega roka oziroma do zasedbe prostih mest. Potnik se prijavi tako, da izpolni prijavnico osebno v poslovalnici ali da jo odda po običajni pošti, po elektronski pošti ali po telefaksu. Ob prijavi je potnik dolžan predložiti vse potrebne dokumente in podatke. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki bi nastale zaradi napačnih podatkov. Ob prijavi potnik vplača prijavnino in akontacijo v višini, ki je razpisana pri posameznem potovanju. Če pri posameznem aranžmaju ni drugače določeno, mora potnik ob prijavi vplačati 30 % osnovne cene aranžmaja, potovanja ali izleta. Z izpolnjeno in podpisano prijavnico potnik potrjuje rezervacijo in sprejema določila navedena v Splošnih pogojih agencije Meteor, Cerklje, d.o.o.

2. OSEBNI DOKUMENTI

Vsak potnik mora poskrbeti, da on sam ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, deviznim, zdravstvenim in drugim predpisom svoje države ter držav, skozi in v katere potuje. Če  zaradi neupoštevanja le-teh potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. V primeru, da agencija potniku ureja vizum, le-ta ne zagotavlja uspešnosti pridobitve vizuma. Potnik je dolžan paziti na določila glede časovne veljavnosti potovalnega dokumenta; agencija za neprijetnosti ali celo prisilno prekinitev potovanja ne odgovarja in tako potnik nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. Posredovanje pri pridobitvi vizuma se plača posebej in ni všteto v ceni potovanja, v primeru odpovedi potovanja pa se teh stroškov potniku ne vrača.

3. STORITVE VKLJUČENE V CENI ARANŽMAJA

Cene za vse aranžmaje, potovanja in izlete so izražene v evrih, razen če ni v programih drugače določeno. Osnovna cena posameznega turističnega aranžmaja, potovanja ali izleta velja na osebo. V kolikor aranžma vsebuje namestitev, velja cena za osebo v dvoposteljni sobi – v kolikor ni v programu drugače določeno. Osnovna cena aranžmaja, potovanja ali izleta zajema storitve, ki so navedene v programu pod rubriko »V ceno je vključeno:«. Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega, ter v primeru spremembe cen hotelskih, prevoznih in drugih storitev oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katere je potovanje izračunano. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10 %. Če podražitev cene  preseže 10 %, ima kupec pravico do prekinitve pogodbe. Agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem oziroma v tujini.

4. PLAČILO

Ob prijavi potnik plača prijavnino in varščino, ki znaša 30 % osnovne cene aranžmaja, potovanja ali izleta oziroma znesek, ki je določen v objavljenem programu. Preostali znesek potnik poravna v rokih, ki so določeni v posameznem programu oziroma najkasneje 10 dni pred začetkom potovanja, če ni v programu drugače navedeno. Pri plačilu zadnjega obroka se napravi poračun glede na dejansko število udeležencev po razpredelnici v programu. V primeru, da preostalega dela aranžmaja, potovanja ali izleta potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal potovanje in se agencija ravna po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Zaključene skupine imajo lahko drugače plačilne pogoje, ki se določijo med naročnikom in izvajalcem.

5. DOPLAČILA IN DODATNE STORITVE
Doplačila in dodatne storitve, ki niso izrecno vključene v osnovno ceno aranžmaja, potovanja ali izleta so navedena v rubriki »Doplačila« in jih potnik plača posebej. Dodatne storitve so storitve, ki niso vključene v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, dodatni avtobusni prevozi,…) ali so za njih v programu predvidena doplačila (prijavnina, vizumi, letališke pristojbine…), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu posebej določeno. Če so pri posameznem aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, jih potnik doplača k ceni aranžmaja (ob prijavi oz. pri poračunu, če je tako navedeno v programu). V primeru posamezne prijave za potovanje,  lahko potnik prepusti agenciji, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem potovanju, s katerim bo delil sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku ne najde sopotnika, mora potnik doplačilo za enoposteljno sobo plačati ob poračunu, ki ga prejme pred potovanjem. Potnik posreduje željo za posebne storitve ob prijavi in jih doplača na osnovno ceno aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja oz. predstavniku agencije Meteor, Cerklje, d.o.o. v kraju kjer se storitev opravlja in v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

6. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Če  potnik  odpove  aranžma  prej  kot  mesec  dni pred odhodom ima agencija  Meteor, Cerklje, d.o.o. pravico zaračunati administrativne stroške v višini 22,00 € na prijavnico. V primeru, ko potnik odpove aranžma kasneje kot mesec dni pred odhodom, ima agencija  Meteor,  Cerklje,  d.o.o.  pravico  do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja.  Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:

do 30 dni pred odhodom -10% cene aranžmaja, potovanja ali izleta
29 do 22 dni pred odhodom -20% cene aranžmaja, potovanja ali izleta
21 do 15 dni pred odhodom -30% cene aranžmaja, potovanja ali izleta
14 do 8 dni pred odhodom -50% cene aranžmaja, potovanja ali izleta
7 do 2 dni pred odhodom -80% cene aranžmaja, potovanja ali izleta
 1 dan pred odhodom, odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi  -100% cene aranžmaja, potovanja ali izleta

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar agencija  Meteor, Cerklje, d.o.o.  ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.
Za odpoved potovanja z letalom najmanj 90 dni pred odhodom se plača stroške odpovedi rezervacije letalske vozovnice, ki ga po novih predpisih zaračuna letalska družba v višini od 50,00 € do 250,00 € na osebo.  Ne glede na zgoraj določene stroške  odpovedi,  so  le-ti  lahko  tudi  višji,  kadar to  pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih agenciji Meteor, Cerklje, d.o.o. narekujejo veljavni pogoji prodaje in poslovni partnerji.  V primeru,  da  so v  programu  pogoji za  povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.  V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu,  ki je  sestavni del pogodbe z agencijo Meteor, Cerklje, d.o.o., se šteje,  da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani podjetja Meteor, Cerklje, d.o.o. zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko  po  sklenitvi  pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem,  da je  taka  sprememba  možna  brez  odpovedi aranžmaja.  V  primeru  spremembe ima agencija  Meteor, Cerklje, d.o.o.  pravico  potniku  administrativne  stroške v višini 22,00 €.  V  primerih,  ko so stroški višji, predvsem, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem,  pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. Agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. oziroma pooblaščena oseba agencije  Meteor, Cerklje, d.o.o. lahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. Meteor, Cerklje, d.o.o. v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi.  Agencija  Meteor, Cerklje, d.o.o.  bo  uveljavljalo vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

7. ODPOVED S STRANI ORGANIZATORJA

Organizator lahko delno ali popolnoma odstopi od programa, če pred ali med njihovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti, se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih celo preprečiti. Agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda na potovanje v primeru spremembe letalskega voznega reda ali v primeru višje sile, prav tako pa tudi pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, na primer nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ni mogoče vplivati. Agencija ima pravico odpovedati  potovanja, če se nanj ni prijavilo zadostno število potnikov. Organizator je dolžan kupce o tem pisno obvestiti najmanj 7 dni pred odhodom. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu sledeče:

  • za izlete z minibusom najmanj 15 potnikov
  • za izlete z ostalimi avtobusi najmanj 40 potnikov
  • za izlete na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov
  • za izlete s posebnimi letali, vlaki in ladjami (trajekti, hidrogliserji ipd.) najmanj 80 % zasedenih sedežev.

8. SPREMEMBA PROGRAMA
Organizator ima pravico do spremembe programa aranžmaja, potovanja ali izleta, če nastopijo posebne okoliščine, ki jih na dan formiranja programa ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih celo preprečiti. Agencija si brez posledic pridržuje pravico do spremembe ure in dneva odhoda ali vrnitve zaradi spremembe letalskega ali ladijskega voznega reda ter višje sile. Prav tako ima pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji;  potnikom lahko zagotovim le storitve v spremenjeni  obliki v okviru obstoječih možnosti. Dokončni razpored ogledov se določi na samem potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z vremenskimi razmerami in urniki za oglede znamenitosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa zaradi višje sile. V teh primerih ni dolžan vračati vplačanega zneska ali njegovega dela. Agencija ni odgovorna za zamude letal ali ladij, prav tako pa tudi ne za spremembe programa, ki so posledica takih zamud.

9. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI 
Vsak potnik se lahko zavaruje za primer odpovedi aranžmaja, če meni, da bi lahko pri njem ali njegovi ožji družini nastopile okoliščine, zaradi katerih bi moral odpovedati potovanje. Sklene lahko zavarovanje rizika odpovedi, ki znaša 5 % vrednosti celotnega aranžmaja in se plača ob prijavi. Škoda, ki je krita po pogojih tega zavarovanja se krije v primeru sledečih dogodkov:

  • nezgode, smrti  ali nepričakovana poslabšanje zdravstvenega stanja, ki  zavarovancu onemogoča potovanje
  • nezgode, smeri ali nepričakovana takšna poslabšanja zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, starši, otroci, stari starši, vnuki, bratje, sestre), ki zavarovancu onemogoči potovanje
  • poziv na vojaške vaje, mobilizacija civilne zaščite ali pouka in vaj civilne zaščite ter poziva sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca
  • elementarnih nesreč, ki zavarovancu onemogočajo potovanje.

Vsa povračila razen premije same, se vračajo glede na predpise in lestvice Zavarovalnice Triglav d.d. V primeru, da potnik odpove aranžma, potovanje ali izlet  zaradi višje sile, pa ni vplačal zavarovanja o odpovedi potovanja, ima agencija pravico do povračila vseh svojih stroškov.

10. PREDPISI IN OBVEZNOSTI POTNIKA 

Potnik  je  dolžan  spoštovati  vse  carinske, devizne in policijske predpise, v nasprotnem primeru nosi vse stroški in posledice sam. Spoštovati mora hišni red v gostinskih lokalih in  hotelskih objektih ter  dobronamerno  sodelovati  s  predstavnikom  organizatorja.  Če  tega  ne upošteva,  odgovarja  za  povzročeno  škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik v takšnem primeru utrpel. Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebi za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove, pri urejanju formalnosti v zvezi s tem, pa se lahko za pomoč obrne na predstavnika agencije.

11. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebi za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove, pri urejanju formalnosti v zvezi s tem, pa se lahko za pomoč obrne na predstavnika agencije. Če pa mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

12. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV IN NAMESTITEV

Kategorizacija nastanitvenih objektov navedenih v programih agencije Meteor, Cerklje, d.o.o. so označene s številom zvezdic oziroma s kategorijo objektov. Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani agencije Meteor, Cerklje, d.o.o., zato agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. zanje ne odgovarja.
Praviloma  se lahko gost vseli v sobo po 14.00, dolžan pa jo je zapustiti do 10.00 ure. V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali boljše kategorije. Kadar potniki potujejo na podlagi pripravljenega aranžmaja, se gost namesti v sobo v terminu, ki ga določa program.

13. PRTLJAGA

Potnik ima pravico prevoza do 20 kg prtljage na rednih letalskih poletih. Za vsak preseženi kilogram je potrebno doplačilo, ki ga zahteva posamezni prevoznik v skladu s svojimi predpisi. Agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. prevzema odgovornost za prtljago v primerih izvrševanjem prevozov aranžmajev, potovanj ali izletov z lastnimi avtobusi.
Agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. ne prevzema odgovornosti niti za prevoz, niti za uničenje ali izgubo prtljage, kot tudi ne za krajo prtljage ali drugih dragocenosti in dokumentov v primeru izvrševanj aranžmajev, potovanj ali izletov z drugimi avtobusnimi prevozniki ali prevoznimi sredstvi (na letalu, avtobusih drugih prevoznikov, ladjah, hotelih…). Prijavo za izgubljeno ali poškodovano prtljago potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. V primeru izgubljene prtljage mora potnik na kraju samem, skupaj s predstavnikom prevoznika sestaviti zapisnik svoje prtljage (in predložiti vse potrebne dokumente) ter se ravnati po ustaljenih odredbah.  Pri tem postopku lahko agencija pomaga vendar brez kakršne koli materialne obveznosti do potnika.

14. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi prijavnice/pogodbe – to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi cepljenji. Agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa, ali programa na katerega se je prijavil. V primeru, da potnik ni ustrezno zavarovan in med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. ne krije stroškov, ki pri tem nastanejo.

15. NEZGODNO ZAVAROVANJE

Potniki so v času aranžmaja, potovanja ali izleta osnovno nezgodno zdravstveno zavarovani. Agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. priporoča potnikom sklenitev dodatnega nezgodnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. Vsem, ki bi se želeli zavarovati, lahko uredimo takšno zavarovanje, ki ga nudi CORIS.

16. PRITOŽBE OZIROMA REKLAMACIJE

Potnik oziroma gost je dolžan reklamirati uslugo ali storitev na kraju samem in o tem obvestiti podjetje Meteor, Cerklje, d.o.o. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral storitve na kraju samem in o nepravilnosti obvestil vodnika potovanja oziroma predstavnika agencije, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V kolikor reklamacije ne more rešiti, je dolžan od predstavnika oziroma receptorja zahtevati pisno potrditev zahtevanih pomanjkljivosti ali jih zapisati v knjigo pritožb. Na osnovi le-te lahko vloži reklamacijo najkasneje v 8 dneh po končanem aranžmaju, potovanju ali izletu oziroma letovanju, sicer se reklamacija ne upošteva. Reklamacija se ne upošteva tudi v primeru, če gost ne navede naslova objekta, v katerem je bival (hotel, apartma, bungalov, privatna soba), ime hotela in številko sobe ter številko apartmaja oziroma bungalova.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge pooblaščene osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V primeru, da potnik zakonsko določen rok zamudi, agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. reklamacije vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije izstavljene v roku 8 dni po opravljenem prevozu ali storitvi, agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik mora pisno reklamacijo poslati na naslov podjetja Meteor, Cerklje, d.o.o. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. take reklamacije ne bo obravnavala.  Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi agencije Meteor, Cerklje, d.o.o. ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima agencija Meteor, Cerklje, d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja, potovanja ali izleta ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev ali zakona.

11. SPORI

Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Kranju.