Sociala in zdravstvo

Pravice študentskih družin

1. Dodatno študijsko leto za mamice študentke

Vsaki mamici študentki pripada dodatno študijsko leto. Izkoristi ga lahko med študijem – ali dvakrat ponavlja letnik ali si na koncu študija podaljša absolventski staž za eno leto več kot ostali študentje.

Pravna podlaga: 70. člen Zakona o visokem šolstvu.

2. Denarni prejemki

Do njih je upravičen eden izmed staršev po rojstvu otroka:

a)      Otroški dodatek: to je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.  Višina zneska je odvisna od uvrstitve družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Pogoj za pridobitev pravice je prijavljeno prebivališče otroka v Sloveniji. Vlogo za pridobitev otroškega dodatka oddaš na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).

b)     Starševski dodatek: denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila. Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni (če se ga uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka). Vlogo za pridobitev starševskega dodatka oddaš na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (Vloga za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka). Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ se je starševski dodatek zvišal iz 196€ na 251€ mesečno.

c)      Pomoč ob rojstvu otroka: enkraten prejemek, ki je namenjen nakupu opreme za novorojenčka. Starša lahko izbirata med paketom (oprema za novorojenčka), prejemek pa se lahko izplača tudi v denarni obliki. Podrobnosti o zavitkih najdete tukaj.

Prej univerzalna pravica je sedaj omejena s premoženjskim cenzusom – povprečni mesečni dohodek na osebo ne sme presegati 64% neto povprečne plače, skladno z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pravico uveljavlja ali mati ali oče z vlogo (Vloga za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka) na Centru za socialno delo (o njej bodo odločali po rojstvu otroka). Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280,75€.

a)      Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo: namenjen je kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi varstva in nege otroka, ki je hudo bolan, telesno prizadet ali z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Za dodatek zaprosiš na Centru za socialno delo v kraju stalnega prebivališča z Vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka.

Če zase in za svoje družinske člane ne morete zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ne morete vplivati, lahko zaprosite za denarno socialno pomoč.

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki zase in za svoje družinske člane ne morejo zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ne morejo vplivati. Med takšne razloge spada tudi materinstvo v času rednega študija.

Ker so študente do 26. leta starosti v času študija (ko imajo status študenta) skladno z zakonom dolžni preživljati starši, si moraš najprej urediti preživnino s strani staršev, šele nato lahko zaprosiš za denarno socialno pomoč.

3. Preživnina

Preživninska obveznost izhaja iz starševske pravice, ki zagotavlja otroku, da ga starši preživljajo do njegovega 18. leta, če pa se redno šola, ga morajo starši preživljati do 26. leta.

Po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih morajo torej najprej starši preživljati otroka, šele če starši otroku ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za preživljanje, je le-ta upravičen do pomoči s strani države.

Dogovor o preživnini zase (če si starejši od 18 let ter mlajši od 26 let) lahko skleneš skupaj s starši pri notarju, seveda pod  pogojem, da ste glede zneska preživnine sporazumni. V primeru, da se glede zneska preživnine ne morete sporazumeti in nastane spor, moraš pri pristojnem Okrožnem sodišču vložiti tožbo za preživnino.

Da bi z otrokovim očetom  uredila preživnino za otroka, pa morata na pristojno Okrožno sodišče oddati vlogo o sporazumnem preživljanju  mladoletnih otrok.

Denarna socialna pomoč

Ko si uredite preživnino, lahko oddate vlogo za pridobitev denarne socialne pomoči.

Oddate jo na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (Vloga za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka).

Denarna socialna pomoč se izplačuje enkrat mesečno, prvič pa se dodeli za največ tri mesece. Po izteku te dobe je treba zanjo ponovno zaprositi, če se okoliščine niso spremenile. Ponovno se lahko dodeli za največ šest mesecev.

V primeru, da se znajdete v materialni ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem, na nastanek katerih ne morete vplivati, lahko zaprosite za izredno denarno socialno pomoč – za njo oddate Vlogo za izredno denarno socialno pomočna krajevno pristojnem Centru za socialno delo.

4. Državna ali Zoisova štipendija

Študent, ki prejema državno ali Zoisovo štipendijo in hkrati prejema starševski dodatek, lahko štipendijo prejema dalj časa; če mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, potem lahko štipendijo prejema 2-krat za isti letnik. To pravico lahko uveljavlja le v času prejemanja starševskega dodatka. V času absolventskega staža se ta pravica ne more uveljavljati, saj Zakon o štipendiranju določa, da se lahko štipendijo v absolventskem stažu prejema največ 12 mesecev.

Kateri dohodki se upoštevajo?

Za študente, ki so poročeni ali živijo v zunajzakonski skupnosti ali postanejo roditelji ter skrbijo za otroka, se pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti.  Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja zunajzakonska skupnost ne glede na čas trajanja, če se jima je rodil skupni otrok ali sta ga posvojila in ne gre za enostarševsko družino in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza neveljavna.

Za pridobitev pravice do državne štipendije lahko zaprosiš z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev  kadarkoli med letom na krajevno pristojnem Centru za socialno delo.

Več o državnih in Zoisovih štipendijah si lahko preberete tukaj.

5. Bivanje

Bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku s subvencijo

Študentje z otroki imajo na podlagi Pravilnika o subvencioniranem bivanju nekatere ugodnosti:

prošnjo za bivanje v študentskem domu lahko starši študenti oddajo tudi po roku, ki je določen z razpisom. Rojstvo otroka se namreč smatra kot izredna okoliščina.

Subvencija se lahko dodeli tudi za partnerja študentke ali študenta, če je državljan Republike Slovenije in imastatus študenta ter se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter ni v delovnem razmerju ali samozaposlen.

Pri sprejemu v študentski dom se študentu z otrokom, ki bo imel med študijem otroka pri sebi, k skupnemu številu točk prišteje še 100 točk.

Mati oziroma oče študent ima zaradi starševstva pravico do podaljšanja bivanja v študentskem domu, in sicer za eno leto(ne glede na število otrok).

Študentske družine bivajo v apartmajih v Rožni dolini (blok 11 in 12). V Rožni dolini (blok 12) je tudi vrtec, ki deluje pod okriljem Viških vrtcev, in je namenjen otrokom študentov.

Če vam bivanje v študentskem domu ne ustreza, lahko zaprosite za bivanje pri zasebniku s subvencijo.  Postopek pridobitve subvencije za bivanje pri zasebniku je enak tistemu za pridobitev bivanja v študentskem domu. Subvencija se dodeli za največ 10 mesecev v študijskem letu (od podpisa pogodbe do 31. julija). Zasebnika, pri katerem družina želi bivati, si mora poiskati sama.

Več informacij najdeš na spletni strani Študentskih domov v Ljubljani.

6. Starši na fakulteto, otroci v vrtec

V študentskem naselju v Rožni dolini deluje enota Viških vrtcev,  ki je namenjena otrokom staršev študentov. Enota je namenjena starostni skupini med enajstimi meseci in tremi leti. Starši, ki bivajo v študentskem domu in otroka vpišejo v vrtec v Rožni dolini, dobijo pri vpisu 45 dodatnih točk.

Starši, ki so upravičeni do prejemanja denarne socialne pomoči, so na podlagi 32. člena Zakona o vrtcih plačila vrtca oproščeni.

Za vse tiste, ki do denarne socialne pomoči niso upravičeni, pa lahko uveljavljajo pravico do znižanja plačila vrtca, če je otrok vključen v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Od 1. septembra 2008 dalje velja naslednja določba 32. člena Zakona o vrtcih»Če je v vrtec vključen več kakor en otrok iz družine, starši za starejšega otroka  plačujejo za en razred nižjo ceno, za mlajše otroke pa so plačila oproščeni. Za otroka, vključenega v program vrtca, ki je dopolnil starost treh let, starši plačajo 50 % plačila, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot plačilo staršev za vrtec.«

Vlogo za znižano plačilo vrtca oddate na Centru za socialno delo (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).

 7. Subvencionirana prehrana tudi za otroka

Vsaka študentska družina je upravičena do desetih (10) dodatnih subvencij za študentsko prehrano na mesec za vsakega otroka. Če ima družina 2 otroka, je torej upravičena do dvajsetih (20) dodatnih subvencij mesečno. Starš študent, ki ima urejeno prehrano za svojega otroka, lahko koristi dve (2) subvenciji hkrati.

V pisarni za študentsko prehrano na ŠOU, Kersnikova 4, Ljubljana (pritličje; prva vrata desno v avli), lahko ob predložitvi rojstnega lista otroka pridobiš potrdilo o upravičenosti do dodatnih subvencij.

8. Leto pokojninske dobe

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je država dolžna plačevati prispevek za obvezno pokojninsko zavarovanje od zneska minimalne plače za enega od staršev, ki skrbi za novorojenega otroka v prvem letu njegovega življenja, če:

    • ta roditelj ni obvezno pokojninsko zavarovan po drugi pravni osnovi,
    • ima stalno prebivališče v Sloveniji,
    • je otrok slovenski državljan.

Trenutno Republika Slovenija plačuje prispevke avtomatično vsem, ki so upravičeni do starševskega dodatka.

Prevzeto dne 3. 11. 2015: http://svetovalnica.com/faq/studentske-druzine/

Informacije na temo pravic študentskih družin najdete tudi na: