O klubu

VOLITVE V UPRAVNI ODBOR IN NADZORNO KOMISIJO KŠK

Sklep 2021-31/03: UO KŠK razpisuje kandidacijski postopek za: 

·        člane Upravnega odbora Kluba študentov Kranj; 

·        člane Nadzorne komisije Kluba študentov Kranj;

Kandidat za člana Upravnega odbora Kluba študentov Kranj mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

·        predsednik;

·        blagajnik;

·        vodja resorja Izobraževanje;

·        vodja resorja Kultura;

·        vodja resorja Odnosi z javnostmi;

·        vodja resorja Sociala in zdravstvo;

·        vodja resorja Šport;

Kandidat za člana Nadzorne komisije Kluba študentov Kranj mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

·        član Nadzorne komisije.

Kandidacijski postopek prične teči v torek, 21. 9. 2021, in traja štirinajst (14) dni. V tem času morajo vsi kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba študentov Kranj oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno torka, 5. 10. 2021. 

Kandidatura mora vsebovati: 

·        ime in priimek kandidata; 

·        naslov stalnega prebivališča; 

·        datum in kraj rojstva kandidata; 

·        številko kandidatove klubske izkaznice; 

·        leto včlanitve v Klub študentov Kranj; 

·        kratko biografijo; 

·        opis aktivnosti v Klubu študentov Kranj, ki se dokazuje s priporočilom člana UO ali podpisi 30 rednih članov Kluba študentov Kranj ter dokazilom, da je kandidat že izpeljal vsaj en (1) projekt na Klubu študentov Kranj; 

·        lastnoročni podpis; 

Predlagatelj sklepa: Alen Kočar 

za: 5 proti: / vzdržani: /