O klubu

VOLITVE ZA SVETNIKA ŠOLS IN ŠKIS

Sklep 2021-31/04: UO KŠK razpisuje volilni postopek za: 

·        svetnika Sveta Zveze ŠKIS; 

·        svetnika Sveta ŠOLS; 

Kandidat za svetnika mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati. Navesti mora eno od naslednjih funkcij: 

·        svetnik Sveta Zveze ŠKIS; 

·        svetnika Sveta ŠOLS; 

Volilni postopek prične teči v torek, 21. 9. 2021, in traja osemnajst (18) dni. V tem času morajo vsi kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba študentov Kranj oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno sobote, 9. 10. 2021. 

Kandidatura mora vsebovati: 

·        ime in priimek kandidata; 

·        naslov stalnega prebivališča; 

·        datum in kraj rojstva kandidata; 

·        telefonsko številko; 

·        letnik in smer študija; 

·        potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu; 

·        številko kandidatove članske izkaznice; 

·        podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka; 

·        lastnoročni podpis kandidata. 

Predlagatelj sklepa: Alen Kočar 

 

za: 5 proti: / vzdržani: /